NOWE CIEPŁO
DLA TYCHÓW
Zakład Odzysku Energii to rozwiązanie ekologiczne, nowoczesne, stabilizujące ceny za ciepło i niwelujące straty w lokalnej sieci ciepłowniczej.

Po prostu nowe ciepło. Dobre dla Tychów i tyszan.
Główne założenia FAQ
NOWE CIEPŁO
DLA TYCHÓW
Zakład Odzysku Energii to rozwiązanie ekologiczne, nowoczesne, stabilizujące ceny za ciepło i niwelujące straty w lokalnej sieci ciepłowniczej.

Po prostu nowe ciepło. Dobre dla Tychów i tyszan.
Główne założenia FAQ
NOWE CIEPŁO
DLA TYCHÓW
Zakład Odzysku Energii to rozwiązanie ekologiczne, nowoczesne, stabilizujące ceny za ciepło i niwelujące straty w lokalnej sieci ciepłowniczej.

Po prostu nowe ciepło. Dobre dla Tychów i tyszan.
Główne założenia FAQ

NOWE CIEPŁO
DLA TYCHÓW
Zakład Odzysku Energii to rozwiązanie ekologiczne, nowoczesne, stabilizujące ceny za ciepło i niwelujące straty w lokalnej sieci ciepłowniczej.

Po prostu nowe ciepło. Dobre dla Tychów i tyszan.
Główne założenia FAQ
NOWE CIEPŁO
DLA TYCHÓW
Zakład Odzysku Energii to rozwiązanie ekologiczne, nowoczesne, stabilizujące ceny za ciepło i niwelujące straty w lokalnej sieci ciepłowniczej.

Po prostu nowe ciepło. Dobre dla Tychów i tyszan.
Główne założenia FAQ
NOWE CIEPŁO
DLA TYCHÓW
Zakład Odzysku Energii to rozwiązanie ekologiczne, nowoczesne, stabilizujące ceny za ciepło i niwelujące straty w lokalnej sieci ciepłowniczej.

Po prostu nowe ciepło. Dobre dla Tychów i tyszan.
Główne założenia FAQ

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Budowa nowoczesnego Zakładu Odzysku Energii, który zastąpi wyeksploatowaną ciepłownię węglową w Wilkowyjach. W oparciu o ekologiczną gospodarkę obiegu zamkniętego.

z1

6,5 MWt ciepła/1,5 MWe energii elektrycznej

Kogeneracja, czyli skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej. Produkcja i dostawa tańszego ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej.
z2

25 tys. ton paliw alternatywnych RDF

Zakład zagospodaruje ponad 25 tys. ton paliw alternatywnych RDF rocznie, co pozwoli na stabilizację cen za śmieci dla tyszan. A także wydłuży okres eksploatacji obecnego składowiska.
z3

OBNIŻENIE
EMISJI CO2

Zastąpienie węgla paliwem RDF pozwoli na redukcję emisji CO2, tlenków siarki i tlenków azotu oraz pozwoli na „zazielenienie” ciepła w Tychach. Spalanie RDF jest traktowane w części jako odnawialne źródła energii.
i4

STABILIZACJA
CEN

Ciepło produkowane w ZOE będzie ok. 5% tańsze od ciepła produkowanego w tyskim zakładzie energetycznym. Ponadto ZOE wybuduje również własną, lokalną sieć ciepłowniczą. Dzięki czemu mieszkańcy, którzy zechcą się do niej podłączyć, będą mieli dostarczane ciepło ok. 20% taniej od ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej.
zobacz dlaczego

NOWE CIEPŁO DLA TYCHÓW

Naszym celem jest budowa małego, lokalnego Zakładu Odzysku Energii odpowiadającego na potrzeby mieszkańców Tychów i okolic.
W miejscu wygaszanej elektrociepłowni na węgiel.

Dlaczego instalacja powstanie w Tychach?

c1
Zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła oraz ograniczenie strat w przesyle ciepła poprzez produkcję energii cieplnej w drugiej części Tychów.
c2
Stabilizacja cen za odpady i niższe ceny produkcji ciepła.
c3
Zazielenienie miejskiego systemu ciepłowniczego, wydłużenie żywotności składowiska.
c4
Zagospodarowanie śmieci powstających w Tychach w formie RDF-ów.

CO WARTO WIEDZIEĆ

01

EKOLOGICZNE CIEPŁO ZAMIAST WĘGLA

Zakład odzysku energii powstanie na miejscu wygaszanej elektrociepłowni na węgiel. Spalanie węgla jest uciążliwe nie tylko dla środowiska, ale także dla naszych portfeli. Koszty emisji CO2 stale rosną, co przekłada się na koszt ciepła w naszych domach. Zakład odzysku energii będzie działał stabilizująco na ceny w Tychach przy użyciu paliwa ekologicznego, jakim jest RDF.
02

RDF, CZYLI PALIWO EKOLOGICZNE

RDF powstaje z wysokokalorycznych odpadów, które nie nadają się do recyklingu ani nie mogą być umieszczone na składowisku. RDF to wysokiej jakości paliwo alternatywne – bezwonne i suche. Świetnie nadaje się do produkcji ciepła i energii elektrycznej. W przeciwieństwie do węgla, RDF nie jest obecnie objęty europejskim systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS). Co oznacza, że przez prawo unijne jest traktowane jako paliwo ekologiczne, zielone.
03

CO POWSTAŁO W TYCHACH, ZOSTAJE W TYCHACH

Planujemy, że instalacja będzie konsumować wyłącznie RDF-y produkowane przez zakład Master, a więc pochodzące z Tychów i okolic. To oznacza, że ZOE będzie niewielka w porównaniu do innych tego typu instalacji i będzie mieć lokalny charakter.
04

ZOE POWSTAJĄ W KRAJACH ZIELONYCH

Czy wiesz, że największy udział ZOE w gospodarce odpadami komunalnymi mają kraje uznawane za najbardziej ekologiczne, takie jak Finlandia (56% śmieci), Szwecja (53%) czy Dania (48%)? Co więcej, zakłady odzyskiwania energii działają na Lazurowym Wybrzeżu,, w centrum Wiednia (atrakcja turystyczna z ozdobnym kominem) czy w Kopenhadze, gdzie zakład jest jednocześnie… stacją narciarską.
RDF to wysokiej jakości paliwo alternatywne, bezwonne i suche.

ARTYKUŁY

FAQ

Dlaczego ZOE muszą powstawać?

Od 1 stycznia 2016 roku istnieje zakaz składowania odpadów kalorycznych, których wartość opałowa przekracza 6 MJ/kg. Cała branża odpadowa została zmuszona do wybudowania zakładów odzyskujących wszelkie frakcje utylitarne z odpadów, w tym frakcje recyklingowe oraz kaloryczne, których nie można już składować na składowisku.

Tą droga poszedł również MASTER Odpady i Energia, który zbudował jeden z najnowocześniejszych zakładów biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów w Polsce. Odzyskuje się w nim wszystkie możliwe frakcje utylitarne, w tym recyklingowe i produkuje paliwa RDF w ilości ok. 25 tys. mg rocznie wykorzystywane przez zakłady odzysku energii. Co istotne, RDF powstaje wyłącznie z tego, co nie nadaje się do recyklingu.

Większość tych paliw odbiera branża cementowa, która doszła do granic swoich mocy przerobowych. Branża cementowa odbiera ok. 1 mln Mg paliw rocznie. Szacuje się że w Polsce produkcja paliw docelowo wyniesie rocznie ok. 4-5 mln Mg. Już teraz nie ma gdzie oddawać paliw alternatywnych, stąd, z jednej strony, w minionych 2-3 latach doszło do ok. 300 pożarów składowisk i magazynów, a rząd zaostrzył przepisy dotyczące magazynowania odpadów. Z drugiej strony ostro do góry poszły koszty zagospodarowania RDFów – obecne ceny w Polsce wynoszą ok. 350- 900 zł za 1 Mg.

Dlaczego ZOE musi powstać w Tychach?

Na to pytanie staraliśmy się odpowiedzieć szczegółowo w tekście pt. ZOE a Tychy na naszym blogu. Wśród głównych argumentów wymieniamy kończącą się pojemność składowiska. To, gdy dojdzie do granic swoich możliwości, może spowodować znaczne wzrosty opłat za odpady, które poniosą mieszkańcy. Zagospodarowywanie RDF-ów i pre-RDF-ów składających się z frakcji kalorycznych odpadów spowolni proces zapełniania się składowiska. Za sprawą poszerzenia zakresu produkowanych paliw alternatywnych.

Ponadto w tyskim ZOE planujemy wykorzystywać odpady pochodzące od mieszkańców Tychów i okolic, i do takich wartości jest dostosowany planowany lokalny zakład odzysku energii. Wreszcie chodzi o przepisy prawa energetycznego, zgodnie z którymi należy „zazielenić” ciepło. Do roku 2040 28,4% ciepła musi pochodzić z odnawialnych źródeł energii. I, uwaga – właśnie jako OZE jest traktowane ciepło z ZOE. Takie ciepło jest też tańsze, co powinni odczuć mieszkańcy.

Dlaczego ZOE powstanie na terenie dzielnicy Tychy Wilkowyje?

Na to pytanie odpowiadamy w artykule blogowym pt. ZOE w Tychach. Zakład zastąpi obecną ciepłownię węglową w Wilkowyjach, której możliwości się wyczerpały. Jednocześnie PEC rozbudowuje układ sieci cieplnych, który pozwoli podłączyć całą dzielnicę do systemu. Budowa zakładu w tym miejscu pozwoli na drugostronne zasilanie części miasta, co zmniejszy straty powodowane przesyłaniem ciepła przez całe miasto.

Na czym polega działania ZOE?

Działanie ZOE polega na termicznym przekształcaniu paliw RDF na energię cieplną i elektryczną (praca w wysokosprawnym skojarzeniu). Ok. 40 % instalacji stanowi instalacja oczyszczania spalin. Tego typu zakłady mają najnowocześniejsze instalacje oczyszczania spalin, w szczególności jeśli się je porówna do tradycyjnych zakładów energetycznych.

Paliwo RDF spalane jest w specjalnych kotłach, w bardzo wysokiej temperaturze dochodzącej nawet do 1000 stopni. Dzięki temu nie wytwarza się większość szkodliwych substancji powstających podczas spalania odpadów, tak jak się to dzieje w zwykłych domowych piecach, gdzie temperatura spalania nie przekracza 500 stopni. Obecnie w Polsce powszechnie, zwłaszcza zimą, spala się odpady np. w piecach CO. W ten sposób do atmosfery przedostają się pyły zawierające metale ciężkie, tlenek węgla i tlenek azotu. Są tam też bardzo szkodliwe dla zdrowia dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór oraz rakotwórcze dioksyny. Z niskich kominów te substancje, w zależności od warunków atmosferycznych, opadają na ziemię lub utrzymują się nad miastem w postaci smogu. W obu przypadkach, pyły te mają fatalny skutek na nasze zdrowie.

Spaliny z instalacji ZOE powstaje znikoma ilość i są oczyszczane poprzez zastosowanie najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technicznie filtrów. Mówimy więc o zupełnie innych rzeczach!

Co to jest RDF?

RDF to innymi słowy tzw. paliwa alternatywne wytwarzane z części wysokokalorycznych odpadów, które nie nadają się już do recyklingu i nie mogę być umieszczone na składowisku. Są traktowane łącznie jako odpady palne (paliwo alternatywne). Obecnie podejmowane są inicjatywy, aby paliwa te nie miały statusu odpadów, ale właśnie status paliw.

W ZOE planuje się zagospodarować:

  • odpady frakcji nadsitowej po mechanicznej obróbce odpadów komunalnych, frakcja > 60/80 mm (klasyfikowana jako kod 19 12 12),
  • pozostałości z doczyszczania odpadów selektywnie zebranych (klasyfikowane jako kod 19 12 12),
  • paliwa alternatywne RDF (klasyfikowane jako kod 19 12 10).

W ramach planowanej instalacji dopuszcza się możliwość termicznego przekształcania także następujących odpadów:

  • stabilizat nie spełniający wymagań normatywnych do składowania (klasyfikowany jako kod 19 05 99),
  • biosusz (klasyfikowany jako kod 19 05 01).

Dlaczego odpady muszą być w ogóle spalane? Czy nie ma innej metody zagospodarowania tych odpadów?

Metoda termicznego przekształcania odpadów komunalnych jest zgodna z hierarchią postępowania z odpadami wskazaną w najważniejszym akcie prawnym UE – Dyrektywie 2008/98/WE w sprawie odpadów, a także z polskim prawodawstwem – Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 roku. Zgodnie z tą hierarchią termiczne przekształcanie odpadów jest zaliczane do „metod odzysku”, bowiem w procesie termicznego przekształcania następuje odzysk energetyczny. Metody odzysku powinny być stosowane po takich sposobach postępowania z odpadami, jak zapobieganie, ponowne użycie, recykling, a przed innymi metodami zmierzającymi do unieszkodliwiania odpadów (np. przed składowaniem odpadów).  Zgodnie z tą hierarchią termicznemu przekształcaniu powinny być poddane odpady, które nie nadają się do recyklingu, ponieważ utraciły swoje walory użytkowe, ale ze względu na ich walory energetyczne, powinny być poddane odzyskowi energetycznemu.

Docelowe do roku 2035 recyklingowi należy poddać 65% odpadów, natomiast do składowania będzie można skierować co najwyżej 10% odpadów. Oznacza to, że pozostałe 25% odpadów będzie musiało być zagospodarowane w innych sposób, tj. poprzez termiczne przekształcenie odpadów nie nadających się do recyklingu.

Spalanie odpadów nie ma na celu zastąpienia recyklingu, ale jego uzupełnienie, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

Co się stanie, jeśli ZOE nie powstanie?

Prędzej czy później składowisko odpadów w Tychach ulegnie wyczerpaniu – jeżeli tzw. rzędne składowania nie zostaną podniesione, to już w ciągu ok. 2 lat. Po podniesieniu rzędnych składowania żywotność składowiska zostanie wydłużona do 5-8 lat, a odpady będą musiały być wywożone do innych miejsc ich utylizacji i termicznego przekształcenia. A to oznacza zdecydowany wzrost kosztów dla mieszkańców Tychów i okolic. Budowa ZOE pozwoli dodatkowo wydłużyć żywotność składowiska.

Jak transport RDF do ZOE wpłynie na obciążenie lokalnego układu drogowego?

W zasadzie nie wpłynie – zgodnie ROŚ Transport niezbędny do obsługi planowanej Inwestycji stanowi 0,0775 % obecnego ruchu na drodze krajowej nr 44, a zatem mieści się w wielkości błędu statystycznego i nie ma żadnego wpływu na ruch w stanie istniejącym. Łączna maksymalna (obliczeniowa) ilość samochodów transportujących odpady oraz reagenty na teren Instalacji oraz wywożących pozostałości z Instalacji będzie wynosiła do 19 pojazdów dziennie, przy rzeczywistej wynoszącej w granicach 7 pojazdów na dzień. Co, jak zaznaczono niżej, stanowi bardzo mały udział obecnego ruchu drogowego w tym rejonie.

Ruch samochodów dowożących odpady na teren i z terenu planowanego Zakładu na ul. Dojazdowej nie ulegnie znacznej zmianie, gdyż obecnie przy ul. Dojazdowej znajdują się przedsiębiorstwa produkcyjno – usługowe, które sumarycznie generują ruch znacznie większy niż ruch samochodowy związany z nowoprojektowaną instalacją. Tym bardziej należy mieć na uwadze fakt, że ruch związany z planowaną Inwestycją zastąpi dotychczasowy ruch związany z obsługą istniejącej kotłowni węglowej.

Czy Instalacja będzie emitowała odory i inne uciążliwości zapachowe?

Nie. Paliwa alternatywne są praktycznie bezwonne i suche. Dodatkowo  zastosowane zostanie w hali wyładunku oraz miejscu magazynowania RDF (bunkier) podciśnienie . Powietrze z tych przestrzeni jest zasysane do wewnątrz systemu i wykorzystywane w procesie spalania, przez co nie wydostaje się ono na zewnątrz instalacji. Ponadto ZOE zostanie wyposażony w system dezodorujący powietrze, który jest wykorzystywany w przypadku postoju instalacji.

Co się dzieje z pozostałościami po procesie spalania – żużlami i pyłami?

W procesie termicznego przekształcania odpadów powstają pozostałości poprocesowe, które są odpowiednio zagospodarowywane i poddawane procesom odzysku. Są to żużle, powstające w wyniku spalania oraz pyły z oczyszczania spalin. Materiały te są bezpieczne i będą wykorzystywane m.in. do celów budowlanych itp.

Czy Instalacja jest bezpieczna dla środowiska i ludzi?

Tak, ZOE i instalacja termicznego przekształcania odpadów jest instalacją bezpieczną dla środowiska.

Oznacza to, że zostanie wyposażony w nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne, pozwalające na spełnienie surowych norm środowiskowych polskiego i unijnego prawa. Instalacje tego typu są o wiele bardziej przyjazne środowisku niż tradycyjna energetyka węglowa czy paleniska domowe.

 

Jak będzie można sprawdzić czy Instalacja nie przekroczy dopuszczalnych standardów emisyjnych?

Praca ZOE będzie nieustannie monitorowana i kontrolowana, zarówno przez zespół specjalistów obsługujących zakład, jak również przez uprawnione instytucje zewnętrzne. Mieszkańcy i władze lokalne na bieżąco będą informowani o poziomach emisji. Publikacja pomiarów będzie wyświetlana na bieżąco na tablicy emisji, umieszczonej przed wjazdem na teren Instalacji oraz w formie stosownych raportów na stronie internetowej.

Co się dzieje z odpadami w przypadku awarii Instalacji i braku możliwości ich termicznego przekształcenia?

W sytuacji ewentualnej awarii oraz w czasie planowych, technicznych przestojów w pracy ZOE, RDFy są magazynowane w bunkrze. Należy pamiętać, że RDF-y są  suche i bezwonne.

Co się dzieje z energią odzyskiwaną podczas termicznego przekształcania odpadów?

Dzięki pracy ZOE RDFy zostaną wykorzystane do produkcji energii cieplnej i elektrycznej w tzw. skojarzeniu. Część wytworzonej energii będzie miała status energii odnawialnej. Energia elektryczna będzie dostarczana do sieci i klientów końcowych zainteresowanych jej odbiorem. Energia cieplna zostanie dostarczona do miejskiej sieci, w tym do okolicznych zakładów i domów. Ciepło z ZOE będzie tańsze dla mieszkańców od obecnego źródła o 5%.

Działanie w środowisku lokalnym

Europejskie spalarnie stosują politykę otwartych drzwi. Dane dotyczące emisji i funkcjonowania zakładu są na bieżąco przesyłane do wiadomości służb kontrolnych. Natomiast okoliczni mieszkańcy kilka razy do roku mogą odwiedzić pobliską instalację i na własne oczy sprawdzić, jak pracuje. Taka otwartość stanowi podstawę społecznej akceptacji dla tego typu inwestycji. Polski ustawodawca zadbał również o to, aby odpowiednie władze nadzoru ekologicznego (np. Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska) sprawowały stały nadzór nad pracą instalacji, miały wgląd w aktualne wyniki pomiarów świadczące o jej właściwej pracy. ZOE będzie również w pełni otwarty na mieszkańców, łącznie z możliwością jego zwiedzania. Planujemy prowadzić szkolenia dla młodzieży ze szkół i zainteresowanych.

O INWESTORZE
INSTALMEDIA sp. z o.o.

Jesteśmy spółką wywodzącą się z PEC Tychy, posiadającą ponad 20-letnie doświadczenie w kompleksowym montażu i remontach sieci cieplnych oraz wykonawstwa kompaktowych węzłów cieplnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odtworzeniami. Nasza siedziba mieści się w Tychach.

Jako Instalmedia zrealizowaliśmy ponad 100 km sieci cieplnych oraz ponad 1000 węzłów cieplnych.

Prezesem zarządu w spółce jest dr Marek Mrówczyński, w latach 2002-2014 kierujący spółką Master Odpady i Energia, a potem do 2019 Elektrociepłownią Będzin sp. z o.o. Odpowiadał za budowę zakładu biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów Master przy ul. Lokalnej, a także za zaawansowane technicznie projekty – budowę nowatorskiej instalacji odgazowania gazów składowiskowych czy instalację oczyszczania spalin.

Członkowie Zarządu INSTALMEDIA Sp. z o.o. zrealizowali takie inwestycje jak:

l1

Budowa instalacji oczyszczania spalin (2014 – 2018) – nakład inwestycyjny ok. 139 mln zł (projekt umożliwił m.in. redukcję tlenków siarki i tlenków azotu oraz dostosowanie spółki do norm emisji IED i niektórych norm konkluzji BAT).

l2

Rozbudowa chłodni wentylatorowej 2015 – 2016 – nakład inwestycyjny ok. 4,7 mln zł (projekt umożliwił pełną pracę turbozespołu również w sezonie niegrzewczym i zwiększenie sprzedaży energii elektrycznej o ok. 20 %).

l3

2012-2014 – Budowa nowoczesnego zakładu biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów dla MASTER Odpady i Energia w Tychach. Nakład finansowy ok. 110mln zł.

l4

Stworzenie w latach 2006 – 2007 nowatorskiej instalacji odgazowania gazów składowiskowych, produkującej zarówno energię elektryczną jak i ciepło (ok. 350 kWe, 470 kWt).

Współpraca

Nasi wykonawcy

SAVONA PROJECT jest firmą konsultingową i inżynieryjną, świadczącą usługi eksperckie w sektorach gospodarowania odpadami i ciepłowniczym. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z energetycznym wykorzystaniem odpadów, odnawialnymi źródłami energii oraz efektywnością energetyczną.

SAVONA PROJECT uczestniczyła w przygotowaniu kilkunastu projektów związanych z energetycznym wykorzystaniem odpadów komunalnych w Polsce, m.in. w Bydgoszczy, Krakowie, Koninie, Białymstoku, Szczecinie, Radomiu, Rzeszowie, Warszawie, Rudzie Śląskiej, Zamościu i Krośnie. Firma posiada wieloletnie doświadczenia w opracowaniu dokumentacji środowiskowej oraz pozyskiwaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego typu przedsięwzięć.

Nasz ekspert

MARCIN CHEŁKOWSKI

Specjalista w dziedzinie gospodarki odpadami, zajmujący się tą tematyką od 1992 r., absolwent Politechniki Poznańskiej.

W latach 1994-1998 inżynier budowy oraz projektant instalacji do przetwarzania odpadów w firmie L.U.S. GmbH w Niemczech, w latach 1998-2004 wiceprezes, następnie prezes zarządu Tatrzańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego TESKO Sp. z o.o., w latach 2010-2018 lider zespołu gospodarki odpadami na Region Europy w brytyjskiej firmie inżynierskiej ARUP. Doradca Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Odpadami.

W zakres doświadczenia związanego z termicznym przekształcaniem odpadów nabytego przez Marcina Chełkowskiego wchodzi praca przy realizacji takich projektów, jak m.in.: Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu, gdzie w latach 2014-2017 pełnił funkcję doradcy technicznego konsorcjum bankowego finansującego budowę; Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie, gdzie w latach 2014-2015 pełnił funkcję specjalisty ds. roszczeń i zmian oraz specjalisty ds. odbiorowych na zlecenie wykonawcy; Instalacja Pirolizy Opon firmy REOIL w Bukownie, gdzie z ramienia wykonawcy technologii był koordynatorem robót montażowych; Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów w Warszawie (ZUSOK), gdzie był współautorem koncepcji oraz opisu przedmiotu zamówienia dla wyłonienia wykonawcy projektu budowlanego. Współautor studiów wykonalności obiektów termicznego przekształcania odpadów.

Wykładowca akademicki. Autor dysertacji „Pomiar i ocena skuteczności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

CHCĘ ZADAĆ PYTANIE

Jeśli masz pytanie, a nie znalazłeś odpowiedzi na stronie www ani w zakładce FAQ (najczęściej zadawane pytania), po prostu napisz je w polu poniżej. Odpowiemy najszybciej, jak to możliwe!

    Możliwości składowiska w Tychach są mocno ograniczone - pojemność obecnego wystarczy jeszcze na 2 lata. Master stara się podnieść rzędne składowiska i tym samym przedłużyć możliwość składowania odpadów o kolejne 4 lata, ale tego w nieskończoność nie da się robić. Budowa naszego zakładu pozwoli na zmniejszenie ilości śmieci trafiających na składowisko poprzez zwiększenie ilości produkowanych RDF-ów do zagospodarowania. Tym samym uchroni tyszan przed gwałtownymi podwyżkami cen za śmieci.